Menu Zamknij

Regulamin

I. Definicje
§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego https://www.lazienkowe.pl/, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. „Sprzedawca” – MSW Wojciech Król, 26-026 Bilcza, ul Ściegiennego 3/2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 657-257-03-80, REGON: 381609013,
b. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej w domenie https://www.lazienkowe.pl/ oraz jej podstronach,
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; oraz osoba, która nie posiada konta w Sklepie i jest w trakcie składania zamówienia lub wybierania towarów,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
f. „Polityka prywatności” – Polityka prywatności dostępna na stronie https://www.lazienkowe.pl/polityka_prywatnosci

II. Postanowienia ogólne
§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im:
zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane kwotowo na każdej z podstron Sklepu
stworzenia swego Konta.

§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
§ 4
Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może w dowolnym momencie dokonywać zmian asortymentu Sklepu, cen towarów, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Takie zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
§ 5
Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne aby dokonać zamówienia.
§ 6
1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania ze Sklepu, jak również podczas komunikacji ze Sprzedawcą, Klient nie ponosi żadnych innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 – § 11 Polityki prywatności.

III. Założenie Konta
§ 7
1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, hasło.
3. Możliwe jest również założenie Konta firmowego, należy wówczas podać także NIP oraz nazwę firmy.
4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
5. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.
6. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Konto powinno być następnie aktywowane zgodnie z postanowieniem ustępu poniższego.
7. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta oraz linkiem, w który należy kliknąć, by aktywować Konto. Do wiadomości dołączany jest odnośnik do Regulaminu oraz Polityka prywatności.
8. Świadczenie usługi o założenie Konta rozpoczyna się z chwilą aktywacji Konta, zgodnie z postanowieniem ustępu siódmego niniejszego paragrafu.
§ 8
Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie miały dostępu do tych danych.
§ 9
1. Usługa założenia Konta jest bezpłatna.
2. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

IV. Złożenie zamówienia
§ 10
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta.
2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§ 11
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera w Sklepie towary poprzez przycisk KUP, lub Dodaj do koszyka. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do niego kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej wartości, a także usunięcia towarów z koszyka a następnie wyboru formy płatności i dostawy.
3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, będzie mógł takie Konto założyć poprzez kliknięcie przycisku „Załóż konto” i wypełnienie formularza rejestracyjnego. Proces rejestracji odbywa się zgodnie z procedurą i według zasad opisanych w postanowieniach § 7 Regulaminu. Jeżeli Klient posiada już Konto, a nie jest na nie zalogowany, to powinien na tym etapie składania zamówienia zalogować się na swoje Konto. Możliwe jest również dokonywanie zamówień przez Klientów nie posiadających Konta, pod warunkiem podania danych koniecznych do ich realizacji.
4. Kolejnym krokiem jaki wykonuje Klient jest sprawdzenie prawidłowość zamówienia, w szczególności – liczby i kosztu zamawianych produktów, wybranej formy dostawy i sposobu zapłaty oraz podanych danych do wysyłki. Klient może także zgłosić ewentualne uwagi do składanego zamówienia. W celu dokonania zakupu konieczne jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności oraz kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
Zabronione jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
§ 12
1. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
2. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient. W przypadkach określonych przez Sprzedawcę (promocja), koszty związane z dostawa może przejąć Sprzedawca.
§ 13
Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
§ 14
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia bez wad.

V. Zwroty i reklamacje
§ 15
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres:
MSW Wojciech Król, 26-026 Bilcza, ul. Ściegiennego 3/2 lub adres email: sklep@lazienkowe.pl.
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://www.lazienkowe.pl/zwrot, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Konsumenta rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie koszty zwrotu rzeczy.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 16
Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą NIE PRZYSŁUGUJE m.in. w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
§ 17
1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 15 pkt. 2, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@lazienkowe.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 15 pkt 2.
2. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta
§ 18
Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 19
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 15 pkt 2, e-mailem na adres sklep@lazienkowe.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VII. Postanowienia końcowe
§ 20
W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
§ 21
Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny.
§ 22
Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.lazienkowe.pl/regulamin